Ez az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a SZIGLIGETI MANDULA KERT (Zólyomi 2015 Ingatlan Kft. székhely: 1074 Budapest, Csengery utca 17. 1/5. ) (továbbiakban: Társaság, Adatkezelő)

helyszínén, weboldalán, egyéb csatornákon történő szállásfoglalás, illetve szállás igénybevétele során keletkező személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy az Érintettek, személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Érintetteket megillető jogosultságokkal.

A regisztráció önkéntes, ezért a hozzájárulás megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen Tájékoztatóban foglaltakat! A regisztráció feltétele a hozzájárulás megadása Adatkezelő részére.

A regisztrációt kezdeményező bejelentő, Érintett a regisztráció, foglalás és bejelentkezés tényével elfogadja és hozzájárulását adja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával a Társaságunk eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) releváns rendelkezéseinek.

1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: Zólyomi 2015 Ingatlan Kft.

SZÉKHELY: 1074 Budapest, Csengery utca 17. 1/5.adószám: 25361436-2-42

AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: info@szigligetimandulakert.hu

AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36 20 2959102

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A bejelentő kapcsolattartó (Érintett), illetve a szállásra bejelentkezők neve, telefonszáma, e-mail címe, címe, születési adatai

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Adatkezelő kapcsolattartás és tájékoztatás céljából kezel személyes adatokat.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az Érintett hozzájárulása

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

Az Érintettek által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közvetlen

irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében

7. AZ ÉRINTETT JOGAI

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

A HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”):

Érintett jogosult arra, hogy kérje, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani.

A VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG):

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaság tájékoztatja az érintetteket a módosításokról.